کانون بسیج مهندسین دانشگاه آزاد یادگار امام خمینی(ره)

تشکیل کانون بسیج مهندسین در واحد یادگارامام خمینی(ره) شهرری

در جلسه حضوری رئیس مرکز تحقیقات اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و داروئی واحد با مدیریت صنعتی سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ مذاکرات اولیه در خصوص تشکیل کانون بسیج مهندسین در سه بخش کشاورزی، عمران و صنعت در واحد یادگار امام خمینی(ره) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این جلسه با حضور آقای مهندس حسینی «مدیر صنعتی سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ»، آقای دکتر علی مقدم «سرپرست پژوهشکده صنعتی بسیج مهندسین تهران بزرگ»، آقای دکتر رضا منعم «رئیس مرکز تحقیقات اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و داروئی واحد» و آقای دکتر حیدر احمدی «رئیس اداره آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها واحد » در محل ساختمان غدیر در مورخ ۹۹/۷/۲۹ به منظور هم‌افزایی، همکاری دوجانبه و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب برگزار شد. در پایان جهت بازدید میدانی مسئولین سازمان از دانشگاه دعوت بعمل آمد و مقرر شد در اولین فرصت با هماهنگی­های دو طرف این امر محقق گردد.