توزیع سبد ارزاق بین نیازمندان چولانه

توزیع سبد ارزاق بین نیازمندان چولانه

به همت سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ ۳۰ بسته سبد ارزاق بین نیازمندان روستای چولانه شهر سوسنگرد توزیع گردید.

طلبه ها

دیدگاهتان را بنویسید