سومين روز نمايشگاه صنعت ساختمان ١٣٩٨

سومين روز نمايشگاه صنعت ساختمان ١٣٩٨

سومين روز نمايشگاه ساختمان كماكان باشكوه در حال اجراست.

غرفه بسبج مهندسين استان تهران

بدينوسيله از تمامی مهندسین عزیز دعوت ميشود تا از غرفه سازمان مهندسین تهران بزرگ در “نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان ” بازديد بعمل آورديد.

🔸 تاریخ بازدید : ۶ تا ۹ مرداد ماه

🔸 ساعات بازديد: ۱۰ تا ۱۸

🔸سالن : ۴۳

دیدگاهتان را بنویسید