مدیریت صنعتی

بازدید از سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق

بازدید جمعی از بانوان مهندس از سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) در مورخ ۱۴ آذرماه انجام گردید.  

بازدید از نمایشگاه نوآوری و اختراعات

بازدید مهندسین از نمایشگاه نوآوری و اختراعات در عرصه صنعت مورخ ۶ آذرماه ۱۳۹۷