مدیریت عمران و معماری

اولین جلسه کار گروه مسکن

اولین جلسه کار گروه مسکن در سال جدید با رعایت نکات بهداشتی با موضوعات ارائه گزارش سال ۹۸، بررسی موضوع تعاونی مسکن و پیشنهاد ماهنامه کارگروه در محل سالن جلسات ساختمان غدیر با حضورمهندس توکلی ریالست سازمان برگزار گردید.

اولین جلسه کارگروه مدیریت شهری

اولین جلسه کارگروه مدیریت شهری در سال جدید با رعایت نکات بهداشتی با موضوعات لزوم بکارگیری مجری ذیصلاح و بررسی مشکلات سازمان نظام مهندسی در حل سالن جلسات ساختمان غدیر برگزار گردید.

جلسه بهمن ماه کارگروه معماری و شهرسازی

جلسه بهمن ماه کارگروه معماری و شهرسازی با موضوعات ارائه وضعیت مسجد روح اله و نیازمندیهای نما و تاسیسات بهداشتی، تحلیل، بررسی و ارائه راهکارهای استفاده از ظرفیت بسیج سایر اقشار در موضوعات مهندسی و موضوعات داخلی کارگروه در محل سالن جلسات ساختمان غدیر با حضور اعضای کارگروه برگزارگردید.

جلسه بهمن ماه كارگروه مدیریت شهری

جلسه کار گروه مدیریت شهری همزمان با ایام ا… دهه فجر، ۱۶ بهمن با موضوعات مطالبه گری علمی و مهندسی، ارائه طرح پروژه نرم افزار (اپلیکیشن) مطالبه گری عمومی و بررسی موضوعات داخلی با حضور مهندسین بسیجی آقایان دهقان، نادری و سایر بسیجیان مهدس کارگروه در محل سالن جلسات ساختمان غدیر برگزار گردید.  

جلسه کارگروه عمران و معماری بانوان مهندس

جلسه کارگروه عمران و معماری بانوان مهندس ۱۷ بهمن ماه با محوریت پیشنهادات اعضاء جهت برنامه های سال ۹۹ و تداوم برگزاری دوره های آموزشی در محل سالن جلسات ساختمان غدیر برگزار گردید.