مدیریت عمران و معماری

بازدید از خط ۷ مترو تهران

بازدید گروهی از مهندسان عمران و معماری از یکی از ایستگاههای شمالی خط ۷ مترو تهران    

بازدید از بیمارستان شهدای تجریش

بازدید تعدادی از بانوان مهندس از پروژه در دست ساخت بیمارستان شهدای تجریش