کانون بسیج مهندسین دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

نخستین جلسه معرفی کانون بسیج مهندسین دانشگاه علوم تحقیقات

نخستین جلسه شورای سیاست گذاری کانون بسیج مهندسین دانشگاه علوم تحقیقات با حضور اعضای کانون و دکتر علی محمدی ترکاشوند برگزار شد. در این جلسه اهداف کلی کانون و همچنین معرفی اعضا مورد بررسی قرار گرفت. اعضای جدید کانون، برنامه و طرح های پیشنهادی آتی را ارائه نموده و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت. طی تصمیات اتخاذ شده مشخص گردید که طرح های پیشنهادی بازبینی و در صورت تایید توسط کارگروه مربوطه به سازمان معرفی گردد.

افتتاحیه کانون بسیج مهندسین دانشگاه علوم تحقیقات

به مناسبت هفته بسیج، کانون بسیج مهندسین دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات با حضور مهندس توکلی رئیس سازمان بسیج مهندسین، مهندس حسینی مدیر کشاورزی و منابع طبیعی سازمان، هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات، ریاست دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی این دانشگاه و جمعی از سایر اعضای هر دو مجموعه در محل این دانشگاه افتتاح گردید.