دوره های آموزشی جدید مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی

دوره های آموزشی جدید مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی

دوره های آموزشی جدید مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر برگزار میگردند.
لازم به ذکر است که برگزاری دوره ها و مشخص شدن هزینه های دوره منوط به رسیدن به حد نصاب می باشد.

دوره آموزشی کشاورزیدوره آموزشی کشاورزیدوره آموزشی کشاورزیدوره آموزشی کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید