بازدید از نمایشگاه نوآوری و اختراعات

بازدید از نمایشگاه نوآوری و اختراعات

بازدید مهندسین از نمایشگاه نوآوری و اختراعات در عرصه صنعت مورخ ۶ آذرماه ۱۳۹۷

 

دیدگاهتان را بنویسید