برگزاری سومین جلسه دوره ی آموزشی اصول متره و برآورد

برگزاری سومین جلسه دوره ی آموزشی اصول متره و برآورد

برگزاری سومین جلسه ” دوره ی آموزشی اصول متره و برآورد براساس فهرست بهای ابنیه ” توسط کارگروه مدیریت شهری ۶ آذر ماه

مدرس : مهندس پورمستقیمی

مکان : ساختمان غدیر

جلسه مردان

دیدگاهتان را بنویسید