جلسه داخلی كارگروه مسكن سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ

جلسه داخلی كارگروه مسكن سازمان بسیج مهندسین تهران بزرگ

جلسه کارگروه مسکن این سازمان با موضوعات زیر روز گذشته برگزار گردید: 

۱- تشکر از اعضا برای حضور در نمایشگاه 

۲- پیگیری ادامه جلسات با اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی وگزارش اولین جلسه مشترک

۳- حضور حداکثری در انتخابات بازرسین نظام مهندسی

۴- بحث در موضوع مسکن

دیدگاهتان را بنویسید