دوره های آموزشی

دوره های آموزشی کوتاه مدت مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی

دوره های آموزشی جدید و کوتاه مدت مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر برگزار میگردند.

دوره های آموزشی جدید مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی

دوره های آموزشی جدید مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر برگزار میگردند. لازم به ذکر است که برگزاری دوره ها و مشخص شدن هزینه های دوره منوط به رسیدن به حد نصاب می باشد.

دومین جلسه کلاس پداگوژی (روش تدریس)

.دومین جلسه دوره آموزشی پداگوژی ( روش تدریس) در تاریخ در سالن جلسات ساختمان غدیر٩٨/۵/٢٣ برگزار گردید

دوره آموزشی شرایط عمومى پیمان، متره برآورد و صورت وضعیت نویسی-۲

برگزاری دومین جلسه ی دوره آموزشی شرایط عمومی پیمان- متره برآورد و صورت وضعیت نویسی ویژه بانوان مهندس