دوره های آموزشی

دومين جلسه كلاس پداگوژي (روش تدريس)

.دومين جلسه دوره آموزشي پداگوژي ( روش تدريس) در تاريخ در سالن جلسات ساختمان غدير٩٨/٥/٢٣ برگزار گرديد

دوره آموزشی شرايط عمومى پيمان، متره برآورد و صورت وضعيت نويسی-۲

برگزاری دومین جلسه ی دوره آموزشی شرایط عمومی پیمان- متره برآورد و صورت وضعیت نویسی ویژه بانوان مهندس

دوره آموزشی شرايط عمومى پيمان، متره برآورد و صورت وضعيت نويسی-۱

برگزاری اولین جلسه ی دوره آموزشی شرایط عمومی پیمان- متره برآورد و صورت وضعیت نویسی ویژه بانوان مهندس