دوره های آموزشی

دوره آموزش مجازی *”اهمیت آبیاری در تابستان و مغزبندی پسته”*

دوره آموزش مجازی *”اهمیت آبیاری در تابستان و مغزبندی پسته”* تاریخ ۱۷ تیر ماه ساعت ۱۱ الی ۱۱:۳۰ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. مدرس:جناب آقای ناصر صداقتی در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد. ۰

دوره آموزش مجازی *” پسیل پسته و روش های مبارزه غیرشیمیایی”*

دوره آموزش مجازی *” پسیل پسته و روش های مبارزه غیرشیمیایی”* تاریخ ۱۷ تیر ماه ساعت ۹:۴۵ الی ۱۰:۱۵ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. مدرس:جناب آقای مهدی بصیرت در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازی “مدیریت باغات پسته در تابستان”

دوره آموزش مجازی *”مدیریت باغات پسته در تابستان”* تاریخ ۱۷ تیر ماه ساعت ۸:۳۰ الی ۹ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. مدرس:جناب آقای حسین حکم آبادی در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازی *”نمونه برداری از برگ،خاک و آب برای باغات پسته”*

دوره آموزش مجازی *”نمونه برداری از برگ،خاک و آب برای باغات پسته”* تاریخ ۱۶تیر ماه ساعت ۱۱ الی ۱۱:۳۰ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. مدرس:جناب آقای ناصر صداقتی در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

دوره آموزش مجازی *” بهره برداری از دستگاه کنترل مرکزی در سامانه های آبیاری موضعی “*

دوره آموزش مجازی *” بهره برداری از دستگاه کنترل مرکزی در سامانه های آبیاری موضعی “* تاریخ ۱۶تیر ماه ساعت ۹:۴۵ الی ۱۰:۱۵ ثبت نام ارسال نام و نام خانوادگی و اعلام دوره به سامانه۶۶۰۰۰۴۸۹۹۰ نحوه برگزاری کلاس بصورت وبینار میباشد. مدرس:جناب آقای سیدابراهیم دهقانیان در پایان دوره گواهی آموزشی نیز ارائه خواهد شد.