جلسه بهمن ماه كارگروه مسكن

جلسه بهمن ماه كارگروه مسكن

جلسه کارگروه مسکن ۸ بهمن ماه موضوعات بررسی جزئیات موضوع تعاونی، بحث پیرامون اهداف کارگروه و برنامه هایشان و بحث موضوعات قابل طرح در شورای مرکزی در محل سالن جلسات ساختمان غدیر برگزار گردید.

دیدگاهتان را بنویسید