گزارش تصاویری از فعالیت گروه های جهادی پدافند زیستی – ۲

گزارش تصاویری از فعالیت گروه های جهادی پدافند زیستی – ۲

در این خبر گزارش تصویری ضدعفونی و گندزدایی محلات توسط گروه های جهادی پدافند زیستی بسیج مهندسین تهران بزرگ را مشاهده میفرمایید.

گروه جهادی

گروه جهادی

گروه جهادی

گروه جهادی

گروه جهادی

گروه جهادی

دیدگاهتان را بنویسید