بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

جمعی از بسیجیان رشته کشاورزی و منابع طبیعی به همراه مدیریت کشاورزی و منابع طبیعی سازمان آقای مهندس حسینی از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بازدید کردند.

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

 

بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

دیدگاهتان را بنویسید