امروز : 27 دي 1397

تأثیر سیستم های ماهواره ای عامل بر نقشه برداری حرفه ای


یکشنبه 12 مرداد 1393 - 11:02


در ارتباط با ژئودزی و سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای


تأثیر سیستم های ماهواره ای عامل بر نقشه برداری حرفه ای

در سالهای اخیر تهیۀ نقشه در سرتاسر گیتی با سرعت زیادی رو به پیشرفت بوده است و احتیاج به تهیۀ نقشه ها از آنجا ناشی میشود که ممالک مختلف به منظور بهره برداری بیشتر و صحیح تر از منابع طبیعی کشورشان و توسعۀ زندگی خویش ناگزیرند که بهتر و عمیق تر سرزمینی را که در آن زندگی می کنند، بشناسند و از ثروت طبیعی و منابع اقتصادی به منظور تأمین احتیاجات ملی به طور منطقی تری استفاده نمایند.

نیاز به یادآوری ندارد که هرگونه بررسی و کاوش که مربوط به زمین باشد، باید قبلاً روی نقشه انجام گیرد تا عملیات نظری و کورکورانه به کارهای متکی بر مطالعه که با شناخت کامل منطقه همراه خواهد بود، تبدیل شود. در طرح های عمرانی از قبیل ارتباطات، سدسازی، اکتشاف معادن، کشاورزی، انتقال نیروی برق، نفت رسانی و گازرسانی، به نقشه هایی با مقیاس های گوناگون نیاز خواهد بود، بدین معنی که این نوع پروژه ها در مراحل مختلف به نقشه های متفاوت احتیاج دارند.

آموزش های جدید در ارتباط با نقشه برداری با تناقض روبه روست. تناقض خودکفایی در مقابل وابستگی به علم، وسایل و تجهیزات کشورهای جهان اول و پیشرفته، تناقض با گذشتۀ مان را بازگویی می کند، زمانی که ایرانی حرف اول را در اکثر علوم بیان می کرد، لذا لازم می باشد تا با علوم روز دنیا آشنا بوده تا در آینده بتوانیم جایگاه خود را در جهان بیابیم، همچنان که در بسیاری از علوم به چنین مهمی دست یافته ایم. با معرفی تعریف دقیق از نقشه برداری و انواع و هدف از آن، تاریخچۀ آن در ایران و سایر موارد ذکر گردیده در مقاله، با ایجاد نگرش جدید به این علم به شکل اصولی، گامی مهم در زمینۀ اجرائی و عملی نمودن این علوم که مرتبط با بسیاری از علوم دیگر می باشد، برداریم. 

برای دانلود کامل مقاله روی گزینه دانلود کلیک کنید.

دانلود
chapta
آخرین اخبار