امروز : 27 دي 1397

تاثیر نانو تکنولوژی بر زندگی افراد در زمینه های مختلف


چهارشنبه 11 تير 1393 - 11:22


تاثیر نانو تکنولوژی بر زندگی افراد در زمینه های مختلف

درحال حاضرعلوم مختلف پیشرفتﻫای زیادی کرده است ازجملۀ این علوم،نانوتكنولوژی میﺑاشد،نانوتکنولوژی به عنوان یك فناوری قدرتمند،توانایی ایجادتحول درسیستمﻫای مختلف ازجمله كشاورزی وصنایع غذایی رادرسرتاسردنیادارد.نمونهﻫایی از كاربردهاوپتانسیلهای بالقوه نانوتكنولوژی دركشاورزی وصنایعﻏذایی،شامل سیستمﻫای جدیدآزادكننده دارو برای درمان بیماریها،ابزارهای جدیدبیولوژی سلولی ومولكولی،امنیت زیستی وتضمین سلامتی محصولات كشاورزی وغذایی وتولید مواد جدید مورد استفاده برای شناسایی عوامل بیماریزا وحمایت ازمحیط زیست میﺑاشد.

زمانیﻛه اینﻋلم پس ازسخنرانی مشهوردکترفاینمن درسال1959مطرح شد،تحولﻋظیمیﺭادرعلومﺑه وجودآورد.نانوتكنولوژیﺑه عنوان یكﻓناوریﻗدرتمند به ما اجازه می دهدكه نگرشی درسطح مولكولی واتمی داشته وقادرباشیم كه ساختارهایی درابعاد نانومتررابیافرینیم.برای تعیین وشناسایی بسیارجزئی آلودگیهای شیمیایی،ویروسی یا باكتریایی دركشاورزی وصنایعﻏذایی معمولا ازروشهایﺑیولوژیكی،فیزیكی وشیمیایی استفاده میﮔردد.درروشهای اخیرنانوتكنولوژی برای استفاده توام این روشها،یكﺳنسوردرمقیاس نانوطراحی كرده اند دراینﺳیستمﺟدید،موادحاصل ازمتابولیسم ورشدباكتریها با اینﺳنسورهاتعیین میﮔردد.سطوح انتخابی بیولوژیكی،محیطیﻫایی هستندكه عمده واكنشها وفعل وانفعالات بیولوژیكی وشیمیایی درآن محیط انجام میﺷود.

هدف ازاین مقاله آشنانمودن افرادبه مباحث درارتباط با نانوتکنولوژی درعلومﻛشاورزی وعلوم دامی بوده،بررسیﻫای مختلف در این اثناصورتﮔرفت،پس ازآشنایی باموارداصلی طی بررسیﻫا به این نتیجه میﺗوان رسیدکه اینﻋلم وهنرتحول بسیاربزرگی در زندگی افراددرزمینهﻫای مختلف ازجمله زراعت،دامپزشکی،شیلات،محیط زیست،صنایع چوب وصنایع غذایی،گیاهان داروئی وغیره ایجادکرد.بابه دست آوردن اطلاعات درمورد اینﻋلم میﺗوانﻛشوررادرزمینهﻫای مختلف توانمندساخته وبه نسلﻫای آیندۀ خودکمکﻛرده وادای دین نموده وبه توسعۀ پایداردرکشوریاری رسانیم.

 

میﺗوانﻧتیجهﮔرفتﻛه با ورود این علم درزندگی افرادتحول بزرگی درزمینهﻫای مختلف ازجمله زراعت،دامپزشکی،شیلات،محیط زیست،صنایع چوب و صنایع غذایی،گیاهان دارویی،معماری وساختمان وغیره ایجاد شده که ادامۀ این رونددرآینده ای نه چندان دورتولیدوتوزیع مواد غذایی،زراعی،کشاورزی،دامپروری وحتی مصالح ساختمانی سالم،ارزان وباکیفیت رابرای استفادۀ همۀ ملل دنیامحققﺧواهدکرد.

برای دانلود کامل مقاله روی گزینه دانلود کلیک کنید.

دانلود
chapta
آخرین اخبار