امروز : 27 دي 1397

بررسی تاثیر برنامه کالبدی بر توسعه بهینه سکونتگاههای روستایی


چهارشنبه 11 تير 1393 - 11:14


بررسی تاثیر برنامه کالبدی بر توسعه بهینه سکونتگاههای روستایی

ایرانﻛشوری استﻛهﻧیمی ازسکونتگاههای آنﺟزءمعماریﺭوستایی است. موضوعﺭوستاﻭبافتﻭمعماری آن، همیشه یکی ازمحورهای بحثهای ﻣطرحﺑرنامهﺭیزان ﺑوده است. سادگیﺭوابط افرادجامعهﺭوستاییﻭ تلاش آنهادرعرصۀتولیدباعثﺗمایزکالبدیﺭوستاهابا شهرها شده است، خانهﻫای ﺭوستایی به دلیل پیوندبا طبیعتﻣبتنیﺑراصولﻭارزشهایی است کهﻫمزیستیﺑامحیطﺯیستﻧامیده می شود. براساسﺷواهد ومطالعاتﺻورتﮔرفته درمورد مسکنﻭمعماریﺭوستایی، واحدهایﻣسکونیﺭوستاییﺿمنﺑرخورداری از ارزشهای معماریﻫمانندسادگی، الگوهایﺯیباشناختی، استفاده ازمصالحﻭدانشﺑومی ﻭغیره دارایﻣشکلاتیﭼون آسیب پذیری دربرابرسوانحﻃبیعیﻭضعفﺳازه ایﻧیزمیﺑاشد.

بهﻧظرمیﺭسدباتوجه بهﻣسائلﻣدیریتﺗوسعهﺭوستایی درایرانﻭعناصرشکل دهنده راهبرد، میﺗوان راهبردتوسعهﻣناطقﺭوستایی ایرانﺭاتحتﻋنوانﺗوسعه ﻣشارکتی یکپارچهﻭمنطقه ای تدوینﻛرد. دراینﺭاهبردکهﺑرنامهﺭیزیﻣنطقه ای بهﺗوسعه یکپارچه ازطریقﻣدیریتﻭاحدتوسعهﺭوستایی ﻭعاملیت روستاییانﻣنجر میﺷود ؛ ضمنﺗمرکزتمام فعالیتهایﻣربوط به بخشﺭوستایی دردستگاهیﻭاحد، برنامهﺍیﻭاحداماقابلﺍنعطافﺑرایﻣناطق دارایﻭیژگیهایﻛالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیﻭسیاسی نسبتا مشابهﺑامحوریت مشارکت نهادمندروستاییان تدوین میﺷود.

 

محوراصلیﺍین تحقیقﺟستجوی معیارهاییﺑرایﺗهیهﺍلگوی بهترﻭصحیح جهتﻣسکنﺭوستاییﺍست ﻭ لذاکوششﺷدهﺍستﺗاعواملﻣوثردربهینهﺳازیﻣساکن ﺭوستاییﺍز ﻫمه لحاظ درکشورمانﺍیرانﻣوردﺷناساییﻭبررسیﻗرارگیرد.

برای دانلود کامل مقاله روی گزینه دانلود کلیک کنید.

دانلود 
chapta
آخرین اخبار