امروز : 27 دي 1397

بررسی تاثیر فلسفه اسلامی بر معماری سنتی ایران


سه شنبه 10 تير 1393 - 14:58


بررسی تاثیر فلسفه اسلامی بر معماری سنتی ایران

ازآنجاکه مسجدیکی ازشاخصﺗرین بناهای معماری اسلامیﺍست، مطالعه وپژوهش درباره آن ضروری به نظرمیﺭسد. مسجد نمایان کننده باورهای قدسی دردنیای مادی است که علاوه برتأمین مکان موردنیاز بازبان کنایه واشاره هنراز رازو رمز دین سخن میﮔوید، ﻭبه همین دلیل ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. واﮊه«مسجد» به معنی محل سجده است وبه مکانی گفته میﺷودکه مسلمانان درآن عبادات خویش وفریضه پرفیض نمازرا به جای میﺁورند. ازدیدگاه نمادگرایی، مسجدنمادحضرت حق است. این مقاله با تشریح ویژگیﻫای مسجد، ﻭتأثیر نماز بر معماری به تحلیلی درباره تأثیر دیدگاهﻫاي فلسفه اسلامیﺑر معماری اصلیﺗرین فضای فرهنگی- مذهبی شهریعنی مسجد میﭘردازد.

 مسجدايراني باحياطي كه نمادبهشت است و4ايوان بامقرنس هاي آن به عنوان سرچشمه هاي ابدي، تشكيل 4رودخانه بهشتي را ميﺩهد. با سقف آسماني آن كه، با انعكاس در آب هاي ازلي حوض مطهر كننده، كره اي دربرگيرنده تمام گيتي راتشكيل میﺩهدودرواقع آب عنصری است که میﺗواندبانورترکیب شود وازآنجاکه توانایی عبورروشنایی را از خود داردبه عنصری مقدس تبدیل شده است. آبﻭنور به مثابه عناصر هویت بخش با یکدیگر ترکیب میﺷوند وبنیان فضای زیبایی رادرمعماری پایهﺭیزی میﻛند. 

دانلود مقاله


فلسفه اسلامی     معماری سنتی ايران     هنر اسلامي                                


chapta
آخرین اخبار