امروز : 27 دي 1397

بررسی تاثیر اصلاح الگوی مصرف بر کاهش بحران ها از طریق آموزش صحیح


سه شنبه 10 تير 1393 - 14:52


بررسی تاثیر اصلاح الگوی مصرف بر کاهش بحران ها از طریق آموزش صحیح

نگاهیﺑهﺁمارهایﺭسمیﻭغیررسمیﻛشورنشان میﺩهدکه چگونهﺑسیاریﺍزظرفیتﻫایﻛشور بهﻫدرمیﺭود. ازبخشﺍنرژیﮔرفتهﺗا بخش تغذیه. ارائهﺍلگویﺻحیحﻭاصلاحﺍلگویﻣصرف، به معنایﺣفظ، تقویت، سامانﺩهی بهﻇرفیتﻫاﻭامکانات بیﭘایانﻛشوری استﻛه میﺧواهددردورۀمعاصرتمدنﺍسلامیﺭابازسازیﻭجامعهﻧمونه ایﺭابرایﺍرائه بهﺩیگرجوامع، معرفیﻛند. دراسلامﺑرالگوﺳازی صحیحﺗاکیدشدهﺍست. اینﺍلگومیﺑایدازطریقﺁموزشﻫایﺻحیح بهﺍفرادانتقالﻳابد.

آموزش، انتقالﺍطلاعات، معلومات، مهارتهاﻭتجارب بهﺍفراداست. اينﻣقالهﺭاميﺗوانﺍززاويهﺁموزش صحیح به افرادﻭبانگاه بينﺭشتهﺍيﻭمبتنيﺑرروشﭘوياييﺷناسيﺳيستمﻫا، موردواکاويﻗرارداد. ازمحتوايﺍينﻧوشتارچنينﺑرميﺁيدکهﺗازمانيکهﻣفاديکﺁموزش بهﺻورتﺷفافﻭ قابلﻓهم بهﺯبانﺗودهﻫايﻣردمﺗرجمهﻧشود، جامعهﭘذيريﺁنﭘايين ميﺁيد. اما اگراینﺍلگوبهﺯبانﺳادهﺑرایﺍفرادجامعه ترجمهﺷودتأثیرزیادیﺩرتحققﺍهدافﺧواهدداشت.

اصلاحﺍلگویﻣصرفﻛه به معنیﻧهادینهﻛردنﺭوشﺻحیحﺍستفادهﺍزمنابعﻛشوراست، سببﺍرتقایﺷاخص‌های زندگیﻭکاهشﻫزینه‌‌ها میﺷود. ازطرفیﺍلزامﻣصرفﺑهینهﺑاعث میﺷودتاعلاوهﺑرپیشرفتﻋلمیﻧاشیﺍزارتقای فنﺁوریﺩرطراحیﻭساختﻭسایلﻭتجهیزات بهینهﻣطابقﺑااستانداردهایﺟهانی، فرصتﺗوزیعﻣناسبﻣنابعﻭبهﺗبعﺁنﭘیشرفتﺩردیگربخشﻫاییﻛهﻛمترموردتوجهﺑودهﺍستﻧیزفراهم گردد.اصلاحﺍلگویﻣصرفﻧیازمندفرهنگ‌‌سازیﭘایداراستﻭاینﺧودنیازمندراهکارهاییﺍستﺗاهمهﺍفرادجامعهﺍلزامﺭفتارهایﺍصلاح مصرفﺭا احساسﻛنندﻭبهﺗدریجﺍینﺍصلاح نهادینهﺷدهﻭبه یکﺭفتارپایدارﻭنهایتابه یکﻓرهنگﺩرتمامیﻋرصهﻫایﻣصرفﺗبدیلﺷود.

میﺗوانﺍینگونهﻧتیجهﮔرفتﻛهﺑا نگرشﻋمیق بهﻣشکلاتﻭبادرنظرگرفتنﺍیدهﻫایﺟدیدآموزشﺩرکشورهایﭘیشرفته، آشناییﺍصولیﺑامفهومﺍلگویﺻحیحﻣصرفﻭاهدافﻭراهکارهایﺁنﺍفزایشﻳافتهﻭانتقالﺍطلاعات بهﺍفرادسادهﮔشتهﻭبابهﻣشارکت طلبیدنﺗمامﻧقشﺁفرینانﺟامعهﮔامﻣهمیﺩربارۀآیندۀکشورخودبرداشته میﺷود. 

برای دانلود کامل مقاله روی گزینه دانلود کلیک کنید.

دانلود


اصلاح الگوی مصرف     کاهش بحران ها     آموزش صحیح                                


chapta
آخرین اخبار