امروز : 01 اسفند 1397

اهداف همایش سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد کشور


یکشنبه 25 خرداد 1393 - 21:04


اهداف همایش سه دهه مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد کشور

- شناخت و برنامه ریزی مدیریت جهادی مبتنی بر برنامه های تکلیف باور و تکلیف محور
- تاکید برضرورت الگو سازی مدیران جهادی شاخص کشور برای نسل چهارم انقلاب
- معرفی الگوهای ملی مدیریت جهادی در بستر سی سال انقلاب اسلامی(از دفاع مقدس تا کنون)
- تاکید بر قانون پذیری، برنامه محوری، تخصص مداری. دانش بنیانی و اخلاق مداری در مدیریت جهادی
- بررسی روشهای افزایش مشارکت مردم(مردم مداری)از طریق خود باوری و پویایی در مدیریت جهادی
- یادآوری ضرورت توجه به مولفه های مشارکت پذیری و اخلاقمداری در مدیریت جهادی
- یادآوری ضرورت رویکرد دانش محور و توجه به دانایی محوری و جایگاه پژوهش به عنوان نیاز اساسی تبلور مدیریت جهادی
- ارائه راهکارهای ملموس و انجام پذیردر توسعه کمی و کیفی مدیریت جهادی
- یادآوری ضرورت رجوع مجدد برای استفاده از تجارب موفق مدیریت جهادی درمقطع دفاع مقدس
- تاکید برشناسایی نیازهای ضروری و اساسی مردم در حوزه اقتصاد با پرهیز از هرگونه شعار زدگی و اتخاذ تصمیمات شتابزده
- تاکید برایجاد فضای کامل امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران در اقتصاد داخلی
- تاکید بر ضرورت شناسایی صحیح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور با نگاه واقعگرایانه به رویدادهای جهانی از منظر اقتصاد
- تاکید بر تقدم اهداف اجتماعی بر اهداف فردی با رویکرد مدیریت جهادی
chapta
آخرین اخبار